MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

16.09.2020

Svake godine 16. septembra se u svetu obeležava Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača s ciljem da se istakne značaj njegovog očuvanja. On se obeležava od 1994. godine, na dan kada je potpisan Montrealski protokol kojim su predviđene konkretne aktivnosti zemalja i različiti projekti da bi se zaštitio taj omotač.

 

Ozonski omotač (ozonski sloj ili ozonosfera) je sloj u Zemljinoj atmosferi (u području stratosfere (15-30 km iznad površine) koji sadrži visoke koncentracije ozona (O3). Ovaj sloj apsorbuje 93-99% Sunčevih ultraljubičastih zraka koji su štetni za živi svet na Zemlji.

 

 

 

Cilj obeležavanja Dana zaštite ozonskog omotača je i podizanje opšte svesti o potrebi zaštite ozonskog omotača koji čuva svet na Zemlji od štetnih uticaja Sunčevog zračenja, a važan je i za atmosfersku raspodelu temperatura i utiče na klimu na Zemlji. UV-B zraci se dovode u vezu s rakom kože, kataraktom i oštećenjima čovekovog imunog sistema, a mogu negativno da deluju i na neke useve i organizme u moru. Rupe u ozonskom omotaču (iznad Arktika i Anktarktika) predstavljaju jednu od najvećih pretnji životu na Zemlji. Freoni (hlorfluorougljenici), gasovi upotrebljavani u sprejevima, frižiderima i uređajima za hlađenje uništavaju ozonski omotač (jedan atom hlora je sam sposoban razoriti preko 100 000 molekula ozona), kao i haloni (1211 i 1301, koristi se u gašenju požara izazvaih električnom energijom), ugljen-tetrahlorid, metil-hloroform, heksa-hlorobutadien (rastvarač), n-propilbromid (rastvartač) i 6-bromo-2-metoksilnaftalin.

 

 

 

Montrealski ugovor koji je potpisan 1987. godine, a stupio na snagu 1989.godine predvideo je postepeni prekid proizvodnje materija štetnih po ozoonski omotač. Prvobitno se odnosio samo na freone, a kasnije je proširena lista, po ozonski omotač štetnih materija, koje uglavnom potiču iz hemijske i petrohemijske industrije.

 

Zaštita ozonskog omotača je važna i treba da smanjimo zagađivanje životne sredine, a time i uništavanje ovog omotača koji štiti planetu Zemlju i nama obezbeđuje zdraviji i bezbedniji život.

NEW MAGAZINE